Tartalomjegyzék

I. AZ AKTÍV NYUGALOM, VAGYIS A LECSENDESEDÉS IMÁJA

a)  Isten színe előtt lecsendesedem

Fejezet: Hanganyag:
 1. Külső zajok – Belső csend
 2. A biblikus misztika. Jézus lelkem hajlékában (vö. Jel 3, 20)
 3. Isten folytonosan árad lelkünkbe mint Fény-, Sugárzás- és Szeretetáradat. Ne emeljünk gátat!
 4. Jó dolog csendben várakozni az Úrra! (Siral 3, 26)
 5. A szenvedélyek követése helyett lelkünk mélyére, illetve magunk fölé irányuljunk!
 6. Szétszóródott gondolatainkat egyirányúsíthatjuk az Istenre és önmagunkra való figyeléssel
 7. Autogén tréning, I. Ellazítás, IS-TE-N és a saját nevem (vö. Jel 3, 12). Szívkitárás
 8. Autogén tréning, II. Emeljük fel szívünket!
 9. Bal kéz elenged – jobb kéz befogad. Atya, Fiú és Szentlélek + Mária
 10. A lélek skáláján kicsinységünk mélységéből felemelkedhetünk Isten szeretetének magasságaiba
 11. Az elmélkedés menete: Kitárulkozás. Isten üzenete. Önátadás a szeretetben
 12. Isten gyermekei vagyunk (1 Jn 3, 1)
 13. Csendteremtő szavak
 14. Istenem, a csendben, a mennyország előcsarnokában tölts be önmagaddal!
 15. A csendben engedd magadat szeretni Istentől!
 16. Nyugalom Istenben. Engedem, hogy Isten betöltsön békéjével, életével
 17. Kimondom az Úrnak: „Jahve: Te vagy az én Istenem!” (Sínai-hegy)
 18. Hálám hozzád száll fel, Istenem!

b) A Jézus-ima

 19. Jézus-ima, I. „Uram, Jézus Krisztus, élő Isten Fia, irgalmazz nekem, szegény bűnösnek”
 20. Jézus-ima, II. Isten szüntelen irgalma, szeretete
 21. A Gyümölcsoltó Boldogasszony elmélkedésének Gyümölcse
 22. Jézus-ima, III. Szüntelenül (gondolat és gond nélkül) imádkozni!
 23. Az Istenre figyelő élet
 24. E világ dolgai segítenek Istenre figyelni és Istenre találni
 25. Pászka – átmenet Istenbe
 26. Jézus-ima, IV. Jézus nagyszombati nyugalma
 27. A Jézus-ima fokozatai, V. Isten irgalmasan lehajolt hozzám: Vég nélkül szálljon a hálám Isten felé!
 28. Jézus-ima, VI. Betöltődni Jézussal: „Te énbennem, én Tebenned!”, s akkor van miért hálálkodnom!
 29. Jézus-ima, VII. A szerzett szemlélődés és feltételei
 30. Jézus-ima, VIII.: „Uram!” „TE!” + „én!” = „MI!”
 31. Jézus-ima, IX. Az énekelt Jézus-ima
 32. Jézus a végtelen, önmagát ajándékozó szeretet
 33. Lelkünk a meleg levegő mintájára felfelé száll, a Szentháromság személyei leereszkednek hozzánk

 

c) Isten a csendben mondja ki önmagát

 34. Szent Péter apostol hite, Krisztus-élménye a Tábor-hegyen: „Te vagy az Isten Fia!”
35. A magány az Úrral való találkozás helye
 36. A Szentháromság személyeinek egymásban lakása. A Szikla előtt és a Sziklában
 37. Napsütkérezés Isten szeretetében

 


II. AZ AKTÍV ÖSSZESZEDETTSÉG IMÁJA

a) Az ember törekszik az összeszedettségre

 38. Az Égi Tűz vonzza a földi tüzet
 39. Tegyem ki magamat a lehetőségnek, hogy Isten magához vonzza a figyelmemet és a szeretetemet!
 40. A gondolatok és a vágyak Istenre irányítása összeszedettséget eredményez
 41. Kitárulkozás az Úr előtt és az ő rendelkezésére állás
 42. A víz és a szív felmelegítése
 43. Az örök életre szökellő vízforrás (Jn 4, 14)

 

 b) Isten segít az összeszedettségre

 44. Isten eláraszt a békességgel, mint egy folyammal (vö. Iz 66, 12)
 45. Az Úr öntözött kertje
 46. Az Úr eljön kertjébe
 47. A túlpart fényei
 48. Az örök világosság
 49. Lelkem Isten temploma
 50. Házamnak belsejében Isten lakozik
 51. Lelkünk mélyén Istenre találunk: jó és édes
 52. Az összeszedettség Isten csendjébe, belső világába vezet minket

 

c) A kontemplatív csend

 53. A kontemplatív csend: Istennel betöltött csend
54. A kontemplatív csend gyümölcse az összeszedettség Istenben: megállok és leborulok előtte, ő pedig lehajol hozzám és felemel magához
 55. A kontemplatív csend a magam tevékenységének és Isten ajándékának az eredménye
 56. A kontemplatív csend az összeszedettséggel mélyül

 

d) Isten magához vonzza gondolataimat és vágyaimat

 57. Az összeszedettség a Szentlélek műve
 58. Jézus-ima, X. „Gyermekem, add át a helyedet nekem!”
 59. Az összeszedettség a belső imára segít
 60. Az összeszedettség – Istenre irányulás és Istenre irányultság
 61. Összeszedettség az imádság előtt, alatt és után
 62. Belül imádkozni (A belül való ima)

 

 e) Isten megajándékoz az ő gondolataival

 63. Lectio Divina – Isten szavának áhítatos olvasása
 64. Éljünk megváltó Istenünkhöz méltó keresztény életet! (Efezusi levél)

 

f) Az összeszedettség akadályai a szenvedélyek

65. Lelki szabadságharc kell a szenvedélyek megfegyelmezése, illetve a szent vágyak által
66. A törekvő szenvedélyek:A szeretet és a gyűlölet szenvedélye
67. A vágyak legyőzése
68. Az irtózás szenvedélye
69. A szomorúság szenvedélye
70. Az öröm szenvedélye. Örömödet az Úrban keresd! (Zsolt 36, 4)
71. Az ellenálló szenvedélyek:Remény – kétségbeesés; bátorság – félelem; harag
72. Az affektív vagy érzelmi ima. Az egyszerű szemlélet
73. A reménység érzülete
74. Boldogságom útja: szeretetközösség Istennel és övéivel
75. Szent közömbösség. Mennybe emelt lélekkel élni

 

g) A Szentlélek ajándékai segítenek az összeszedettségre

76. A Szentlélek ajándéka – a Szentlélek érkezése
77. Az erények és a Szentlélek ajándékai
78. A bölcsesség ajándéka fogékonnyá teszi értelmünket, hogy a dolgokat Isten szempontjai szerint szemléljük
79. Az értelem ajándéka segít, hogy a kinyilatkoztatott igazságokat mélyebben megértsük
80. A tanács ajándéka eligazít, hogy mit kell cselekednünk
81. A tudomány ajándéka helyes tudást ad arról, hogy ki az Isten és mik a teremtmények
82. A jámborság ajándéka azt eredményezi, hogy szívesen élünk Isten gyermekeként
83. A lelki erősség ajándéka megerősíti akaratunkat, hogy bátor bizalommal cselekedjük a jót, és viseljük el a szenvedéseket
84. Az istenfélelem ajándéka rendkívüli tiszteletre indít Isten iránt, hogy féljünk Isten megbántásától

 

 h) Rám tekintettél, és rajtamnyugszik tekinteted

 85. A nyugalom, vagyis a lecsendesedés imájának, valamint az összeszedettség imájának összefoglalása

 


III. A JELENLÉT IMÁJA

a) Nemcsak rám tekintettél, hanem el is jöttél

Fejezet: Hanganyag:
 86. Az Úr tekintete
 87. Isten a csendben mondja ki magát és mutatja meg jelenlétét
 88. A szemlélődésre való átmenet jelei. A te arcodat keresem, Uram! (Zsolt 26, 8)
 89. Csendben várakozom és vágyakozom, hogy rám tekintsen és magához vonzzon az Úr
 90. Az Úr szeme jóságosan ránk tekint
 91. Az Úr szeme az istenfélőkön nyugszik (Zsolt 32, 18)
 92. Jó az Isten!
 93. Jó vagy hozzánk, Istenünk!
 94. Megjelent üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete (Tit 3, 4)
 95. Isten nemcsak megmutatja arcát, hanem meg is jelenik közöttünk
 96. Jézus-ima, XI. Az Úr megmutatta irgalmát és jóságos arcát
 97. Jézus-ima, XII.: Szolgád fölé ragyogtasd fel arcodat, irgalmasságodban szabadíts meg engem! (Zsolt 30, 17)

 

b) Észreveszlek, mert kinyilvánítod jelenlétedet (Jn 14, 21)

98. Velem van az Úr, aki mindenben segítőm (Zsolt 117, 7)
99. A töredelmes szívűekhez közel van az Úr (Zsolt 33, 19)
100. Könyörgő szavadra így felel: „Nézd, itt vagyok!” (Iz 58, 9)

 

 c) Zörgetsz lelkem ajtaján, és én beengedlek (vö. Jel 3, 20)

101. Ablak, ajtó előtt és mögött
102. Jézus-ima, XIII. Innen és túl. „Ott túl a rácson egy más világ vagyon!”
103. Teremtményi alázattal leborulok előtted
104. „Ott – nálad, Uram!”
105. Részesedés a transzcendens Isten minket meghaladó örök Szeretetközösségében

106. „Itt – veled, gyermekem!”
107. Részesedés az immanens, velünk lakó Istenben
108. Itt van az Úr, és hív téged (Jn 11, 28), és szeret téged!

 

d) Lelkem lesz a szent sátor, a Te házad, templomod és szent hajlékod

109. Én vagyok az ajtó (Jn 10, 9)
110. A szent sátor Isten jelenlétének a helye
111. A templom az Isten és az ember találkozásának a helye
112. A lakás, ahol Isten lakni akar: a mi lelkünk
113. Krisztus titokzatos Teste vagyunk

114. Szentségben és igazságban járjunk életünk minden napján Isten előtt, aki kinyilvánítja jelenlétét!

 

e) A jelenlét imájának összefoglalása

 115. A mennyei páternoszter

 


IV. A SÖTÉT ÉJSZAKA (vagyis A MEGTISZTULÁS, A PASSZÍV ÖSSZESZEDETTSÉG) IMÁJA

1. A TISZTULÁS AKTÍV SZAKASZA

 116. A mennybe felvett Szűzanya nekünk is mutatja az utat
 117. „Nem látlak, Uram!”

 

a) A SZÁRAZSÁG IMASZAKASZA

118. Magatartásunk a lelki szárazságban
119. A lelki szárazság természetes okai
120. A természetfeletti szárazság
121. A lelki szárazság előnyei
122. Teendőink a lelki szárazságban

 

b) A LÉLEK AKTÍV ÉJSZAKÁJA

 123. A lelki éjszaka útja
 124. A „semmi” útja I. A lemondás, vagyis az önmegtagadás útja
 125. A „semmi” útja, II. Mit adhatok még az Úrnak? (Zsolt 115, 12)

 

c) AZ ÉRZÉKEK ÉJSZAKÁJA

 126. Az érzékek sötét éjszakája
 127. Az érzékek sötét éjszakájának ajándékai

 

d) A HIT ÉJSZAKÁJA

 128. A lélek aktív éjszakája, a hit éjszakája
 129. A lelki erők kiüresítése

 

e) AZ ÉRTELEM ÉJSZAKÁJA

 130. A hit segít az értelem kiüresedésében
 131. Az értelem kiüresedésének, vagyis lemondásának további útja: Az érzékek segítsége nélküli szellemi megismerést, a hitet igényeljük
 132. Az emlékezet kiüresedése
 133. Az emlékezet kiüresedésének előnyei

 

f) AZ AKARAT ÉJSZAKÁJA

134. Az akarat kiüresítése, I. Lemondás az öröm édes érzéséről
135. Az akarat kiüresítése, II. Lemondás a természetes javak és az érzékek közvetítette örömökről
136. Az akarat kiüresítése, III. Függetlenség a természetfeletti javak feletti örömtől is
137. Az akarat kiüresítése, IV. a szomorúság legyőzése által

 

2. A TISZTULÁS PASSZÍV SZAKASZA
a) A LÉLEK PASSZÍV ÉJSZAKÁJA

138. A lélek passzív éjszakája: Remény és félelem – elhagyatottság
139. A lélek passzív éjszakájának távlatai
140. Isten tevékenysége a lélek passzív éjszakájában
141. A lélek tétlensége a sötét éjszakában
142. A lélek szenvedésének következménye a kiüresedés

 

b) A LÉLEK PASSZÍV ÉJSZAKÁJÁNAK TÁVLATAI

143. Reménysugár az éjszakában
144. A boldogító éjszaka célja: a megvilágosodás
145. Per crucem ad lucem (A kereszt által jutunk el a világosságra)
146. Az átalakulás követelményei és gyümölcsei
147. Legyünk üres edény Isten befogadására!

148. A fényesedő éjszaka
149. „A szeretet tüzében égve kisurranék egy titkos lépcsőn”

 

c) A SZERETET LÉPCSŐI

 150. A szeretet lépcsőjének tíz foka, I. (1–5. fok)
 151. A szeretet lépcsőjének tíz foka, II. (6–10. fok)

 


V. A MEGVILÁGOSODÁS IMÁJA


a) FÉNYT HOZOL AZOKNAK, AKIK A SÖTÉTSÉGBEN ÜLNEK

 

152. Tovább a megvilágosodás útján
153. A Fény felé fordulás
154. A csend és a szó megvilágosít
155. Isten csendjének és szavának befogadása Isten életében részesít
156. A mennyből érkező Fény befogadása

 

b) A HÉSZÜCHASZTA, VAGYIS A SZÍV SZENT CSENDJÉBEN MEGVALÓSULÓ ELMÉLKEDÉS

157. Úgy állni az Isteni Fény előtt, mint a szikla
158. Befogadni a Fényt, mint az óceán, hogy átjárjon bennünket
159. A Fény felé fordulni, mint a virág
160. Növekedni az égi Fényözön befogadásában, mint a fa
161. Úgy ízlelgetni a Fényhozó Isten nevét, ahogyan a galamb turbékol
162. Várni a sötétség oszladozását és a Messiás érkezését, miként Ábrahám
163. Úgy állni a szeretet élő Lángolása előtt, mint Mózes
164. Úgy imádkozni, mint Jézus: „Atyám!”
165. Úgy várni és befogadni a Fény érkezését, mint a Szűzanya
166. Úgy imádkozni, mint a Jézustól szeretett tanítvány, János

 

c) JELZÉSEKET ADSZ JELENLÉTEDRŐL

167. Lelki érintésekkel jelzéseket adsz, hogy közelítesz felém
168. Isten és a lélek érintkezése
169. Jézus a kereszten lehajtotta fejét, lehunyta szemét, és kilehelte lelkét (vö. Jn 19, 30)
170. Megérintette ajkamat (Iz 6, 7)
171. Isten, az Úr megnyitotta a fülemet (Iz 50, 5)
172. A lelki tapintás, érintés
173. Isten ismeretének jó illata (2 Kor 2, 14)

 

d) SUGALLATOKKAL BÁTORÍTASZ

174. Isten, aki kinyilatkoztatja magát
175. Isten szól az ő szentjeihez – Magánkinyilatkoztatás
176. Isten a lelkiismeretünk szaván keresztül tanít
177. Isten megtanít minket útjaira (vö. Iz 2, 3)
178. Szól az Úr! Bárcsak hallgatnátok ma az Úr szavára! (Vö. Zsolt 94, 8)
179. Hadd halljam, mit sugall a Lélek! (vö. Jel 2, 7)
180. A természetfeletti szavak
181. Isten csendesen megérinti a lelkemet

 

e) ELTÖLTESZ A TE DERŰDDEL

182. Ujjong a lelkem (Zsolt 15, 9), mert közel jöttél hozzám
183. Az Isten befogadására kész örvendező lélek
184. Örülök, hogy szólsz hozzám
185. Szívembe örömet öntöttél (Zsolt 4, 8)
186. Te lettél az én örömöm

 

 f) FELRAGYOG ARCOD VILÁGOSSÁGA

187. Múlóban az éjszaka, a nappal pedig közel (Róm 13, 12)
188. A világosság keresése és befogadása a megértés által
189. Megvilágosítasz tanításoddal, hogy parancsaid útján járjak
190. Megvilágosítasz arcod ragyogásával
191. Elárasztasz lényed világosságával
192. Megvilágosítod lelkemet isteni tökéletességeid közlésével
193. Lelkem megvilágosodik, kezdem tudni: Ki vagy te, Istenem?
194. Megvilágosodik számomra: Te vagy az én (szeretett) Atyám (vö. Mt 17, 5)
195. Megvilágosodik számomra: Te vagy az Atya Fia
196. Megvilágosodik számomra: Te vagy a megvilágosító Szentlélek
197. Megvilágosodik számomra: Te vagy a megerősítő Szentlélek
198. A Világosság által átjárt ember
199. A Szentlélek szeretetétől átjárt ember
200. Úgy imádkozzunk, mint a Szentlélektől, vagyis az Isten Szeretetétől átjárt ember
201. Égő és világító Fény az Úr

 

g) ISTEN RAGYOGÓ VILÁGOSSÁG AZ Ő VÁLASZTOTTAINAK

202. Az Úr azt akarta: Illést a forgószél vigye fel az égbe, az Örök Világosságba! (vö. 2 Kir 2, 1)
203. Kiválasztottjainak Isten ragyogó világosság gyanánt mutatja meg magát
204. Isten ragyogó világosság gyanánt mutatja meg magát Izajásnak
205. Isten ragyogó világosság Dánielnek és társainak
206. Isten ragyogó világosság gyanánt mutatja meg magát Karácsonykor a pásztoroknak, illetve Pünkösd napján az apostoloknak
207. Isten ragyogó világosság Szent Péter apostolnak
208. Isten ragyogó világosságként mutatkozik meg Szent Pál apostolnak
209. Isten ragyogó világosság Szent János apostolnak
210. A megvilágosodott ember megláthatja lelkében Isten világosságát – tanúsítják a szentek
211. „Isten az imádságban megvilágítja a lelket, amely szavakkal le nem írható isteni Fényben ragyog” (Aranyszájú Szent János)
212. Jöjjetek, járjunk az Úr világosságában! (Iz 2, 5)
213. Megvilágosításban részesültetek (Zsid 6, 4)
214. Világosság lettél az Úrban
215. Az imádkozó ember Isten ragyogó tabernákulumává válik
216. Az imádkozó ember Isten ragyogó trónusává válik
217. Isten világosságát látó ember, I.
218. Isten világosságát látó ember, II.

 


VI. AZ ISTENNÉL VALÓ MEGPIHENÉS, A PASSZÍV (KAPOTT) NYUGVÁS IMÁJA

a) AZ ISTEN VILÁGÁBA VALÓ ELMÉLYEDÉS ÉS BELEMERÜLÉS

219. Isten a lelket közelebb vonja magához, és engedi, hogy jelenlétében megpihenjen
220. A lélek Isten kezébe helyezi magát
221. A lélek Isten Szívébe teszi gondolatait és gondjait
222. „A belső várkastély” hét lakása
223. Az elmerülő elmélkedés A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréznél. A szerzett szemlélődés
224. A nyugvó elmélkedés A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szerint
225. Az Isten világába való aktív elmélyedés
226. Isten világába való passzív belemerülés
227. Az Isten világába való belemerülés a kapott (passzív) összeszedettség által
228. Az Istenbe merült élet olyan, mint a magzati lét
229. Vágyakozás az elmélyültebb imádságra. Az egymásba merülés imája
230. Az Istennél való megpihenés

 

b) AZ ÉDES NYUGVÁS IMÁJA

231. Az édes nyugvás
232. Az édes nyugvás öröme
233. Az édes nyugvás imája
234. Az édes nyugvás imájának következményei

 

c) A LELKI ÁLOM IMÁJA

235. Alig térek nyugovóra, békében elalszom
236. Mint az anyja ölén nyugvó kisded, a lelkem bennem úgy pihen
237. Aludtam, de szívem ébren volt
238. Pihentében is megáldja az Úr azt, akit szeret
239. Isten az ő Szíve legbelsejébe vonzza az embert
240. Azonos hullámhosszon lenni a békesség Istenével

 

d) A LÉLEK MEGÉLI ISTEN BÉKÉJÉT, AMELLYEL MAGÁHOZ VONZZA, avagy A PASSZÍV (KAPOTT) BÉKESSÉG IMÁJA

241. A passzív (kapott) békesség. Isten nyugalmat és békét ad
242. Isten békéje uralkodik el az emberben
243. A befogadott (passzív) békesség megvalósulásának módja. A te kezedben vagyok, Atyám

 

e) A CSEND-CSÓK IMÁJA

244. Előkészület a csend-csók befogadására
245. A csend-csók imája
246. A csend-csók imájának csendje

 

f) A CSENDES ÖLELÉS IMÁJA

247. A csendes átöleltség imája

 

g) A BELSŐ ELPIHENÉS IMÁJA

248. A szavak nélküli elpihenés imája

 


VII. AZ ISTENNEL VALÓ EGYÜTTLÉT IMÁJA, azaz AZ ISTENNEL VALÓ EGYSZERŰ, vagyis ÁTMENETI EGYESÜLÉS IMÁJA, AZ ISTENNEL VALÓ KÖZÖSSÉG IMÁJA

 

a) ISTEN KÖZLI MAGÁT A LÉLEKKEL

249. Isten közli magát a lélekkel, amely befogadja őt
250. Isten, miután kinyilvánította jelenlétét, betölt a szeretetével
251. A lélek befogadja Istent
252. A belső imában Isten nem hallható szavakkal oktatja a lelket, és közli vele akaratát
253. A lélek tudja: Isten eljött hozzá
254. A lélek tudja: „Itt vagy bennem, Istenem!”
255. Isten lakást vesz a lélekben, nem csupán látogatóba jön
256. A nyugalmi ima Isten önközlésének befogadása

 

aa) A KAPOTT ÖSSZESZEDETTSÉG IMÁJA

257. Hogyan készítsük elő szívünket, hogy a kapott összeszedettség imaállapotában meghalljuk: „mit mond lelkünk mélyén az Úr?”
258. A kapott összeszedettség imájában Isten magához vonzza érzéseinket, illetve gondolatainkat s vágyainkat

 

bb) A KAPOTT NYUGVÁS IMÁJA

259. Isten édes nyugvást létesít bennünk
260. A lélek megadja magát Istennek, befogadja az Urat, és Isten pedig őbenne él

 

cc) AZ EGYSZERŰ EGYESÜLÉS IMÁJA

261. Hogyan egyesül a lélek Istennel az imában?
262. Isten és a lélek kölcsönösen egymásnak ajándékozzák magukat
263. Isten és a lélek kölcsönös önajándékozással mondják egymásnak: „A tied vagyok!”
264. Az isteni Szeretettel való együttlétre hivatott ember

 

b) A SZÍVSEBZÉS IMÁJA

265. Előkészület a szívsebzés imájára
266. A szívsebzés imája a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréznél
267. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, I. „Ó, szeretetnek élő lángheve”
268. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, II. „Ó, szeretetnek élő lángheve, mely oly gyöngéden ütsz sebet”
269. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, III. „Ott ütsz sebet, hol lelkem legmélyebb központja van”
270. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, IV. „Minthogy kínzó voltod többé nem érzem”
271. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, V. „Műved, ha úgy tetszik, fejezd be, s tépd szét ez édes támadásnak függönyét!”
272. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, VI. „Ó édes égetés, ó kedves, drága seb”
273. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, VII. A szeráf-angyal ütötte sebzés: „Ó kedves, drága seb!”
274. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, VIII. Milyen lehet az az atyai kéz, amely ilyen gyengéden megérinti a lelket a szívsebzéskor?
275. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, IX. Az isteni érintésben „az örök élet íze van”
276. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, X. Az édes égetés, vagyis a szívsebzés „lerója minden tartozásomat”
277. A szívsebzés imája Keresztes Szent Jánosnál, XI. A halálból élet fakad: „s ölvén életté változtattad a halált” vagyis: „halálra adtál ugyan, de halálomból új életet fakasztottál bennem”
278. Összefoglalás a szívsebzés imájáról: Szereteteddel megsebezted, megjelölted szívemet

 

c) ISTEN ÉS A LÉLEK GYÖNYÖRŰSÉGÜKET TALÁLJÁK A MÁSIKBAN

279. A lélek gyönyörűségét találja Istenben
280. A lélek gyönyörűségét találja az Atyában
281. A lélek örömét találja a Fiúban, aki szereti őt
282. A lélek gyönyörűségét találja a Szentlélekben, akit az Atya és a Fiú küld neki
283. A lélek gyönyörűségét találja Szűz Máriával és Szent Józseffel Istenben
284. Isten gyönyörűségét találja a lélekben

 

d) AZ ELMÉLKEDÉS

285. Az elmélkedés célja, hogy Krisztushoz legyünk hasonlóak
286. Az elmélkedés kitárulkozás Isten előtt
287. Az elmélkedés az elme odafordulása Istenhez
288. Az elmélkedésben az akarat, vagyis a szív befogadja Istent
289. Amikor elmélkedésben Isten veszi át a kezdeményezést, a fontolgató imádság átalakul az Úrra hagyatkozó csendes szemlélődéssé
290. Mit tesz az ember, és mit tesz Isten az elmélkedésben?
291. Az elmélkedéssel Isten jócselekedetekre indítja az embert

 

e) A SZEMLÉLŐDÉS

292. A szemlélődő ima fogalmi meghatározása, I.
293. A szemlélődő ima fogalmi meghatározása, II.
294. A misztika és a misztikus tapasztalat
295. Nézzük tovább a szemlélődő imaélményt!
296. A szemlélődő magatartás alapjai
297. A szemlélődő ima elméleti alapjai
298. Isten maga is sürgeti a mi imánkat, hogy szemléljük őt
299. Szabad vágyódnunk a szemlélődő imára
300. A szemlélődő életmód, I.
301. A szemlélődő életmód, II.
302. Előkészület a szemlélődő imára
303. Isten is előkészül a szemlélődő imánkra
304. A szerzett szemlélődés
305. Hogyan készülhetünk elő a szerzett szemlélődés imájára?
306. A szerzett szemlélődés útja, I. Csendesen ráfigyelni Istenre
307. A szerzett szemlélődés útja, II. Csendesen nézni Istenre
308. A szerzett szemlélődés útja, III. Csendesen hallgatni Istent
309. A szerzett szemlélődés útja, IV. Csendesen belemerülni Istenbe
310. Isten szerepe a belénk öntött szemlélődésben, I.
311. Isten szerepe a belénk öntött szemlélődésben II.
312. A lélek szerepe a belénk öntött szemlélődés imájában, I. A szemlélődésben a lélek ismeretet kap
313. A lélek szerepe a belénk öntött szemlélődés imájában, II. A szemlélődésben a lélek negatív ismeretet kap
314. A szemlélődő imádság elsősorban Isten műve
315. A szemlélődő ima Isten önközlése, I.
316. A szemlélődő ima Isten önközlése II.
317. A szemlélődő imában Isten ismeretet közöl
318. A szemlélődő imában Isten tudást közöl
319. Isten a szemlélődésben látást közöl, I. Istent a szemlélődő imában nem láthatjuk
320. Isten a szemlélődésben látást közöl, II. Isten a szemlélődő imában lát minket
321. Isten a szemlélődésben látást közöl, III. Isten a szemlélődő imában látást ad
322. Isten a szemlélődésben látást közöl, IV. A szemlélődésben közölt látás fátyolozott mennyei színelátás
323. Isten a szemlélődésben hallást közöl, I. Isten a szemlélődő imában szól hozzánk
324. Isten a szemlélődésben hallást közöl, II. Isten a szemlélődő imában hallgatást ajándékoz nekünk
325. A szemlélődő ima: Isten szeretetének megtapasztalása
326. A belénk öntött szemlélődő ima: Isten nekünk ajándékozott szeretetének csendes, vagyis passzív szemlélése
327. A belénk öntött szemlélődő ima: Isten szeretetének a befogadása, I.
328. A belénk öntött szemlélődő ima: Isten szeretetének befogadása, II.
329. A belénk öntött szemlélődő ima: megvigasztalódás, öröm és gyönyörűség Isten megtapasztalt szeretete felett

 

f) INTUÍCIÓ

330. A szemlélődés intuitív, vagyis egyszerű ismeret Istenről

 

g) A SZERETET-ITTASSÁG IMÁJA, I.

331. A szeretet-ittasság imája, I. Házad gazdagságától megittasodnak (Zsolt 35, 9)
332. A szeretet-ittasság imája, II. A Szentlélek józan mámora

 


VIII. AZ ELRAGADTATÁS (EKSZTÁZIS, AZ ÖNKIVÜLETI EGYESÜLÉS) IMÁJA

a) MIT TEHET AZ EMBER?

333. Hogyan készülhet elő a lélek arra, hogy Isten magához ölelje?

 

b) MIT TESZ AZ ISTEN?

334. Isten kiemeli a lelket a maga kicsinységéből, I. Az ember egyre inkább ott lesz, ahol Isten van
335. Isten kiemeli a lelket maga kicsinységéből, II. Az Úr magához vonja a lelket
336. Isten kiemeli a lelket a maga kicsinységéből, III. Szent hegyére emeli fel őt
337. Isten kiemeli a lelket a maga kicsinységéből, IV. Felmagasztalja őt (Exaltatio)

 

c) AZ ISTENHEZ RAGADOTTSÁG (EKSZTÁZIS) IMÁJA

338. Az érzékszervek felfüggesztése
339. Az Úr magához ragadja a lelket. Az elragadtatás imájának Szentírási alapjai
340. Az elragadtatás imája a sivatagi atyák tanításában
341. Az elragadtatás imája Clairvaux-i Szent Bernát tanításában
342. Az elragadtatás imája Szalézi Szent Ferenc tanításában
343. Az elragadtatás imája Keresztes Szent János tanításában
344. Az elragadottság imája a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tanításában, I.
345. Az elragadottság imája a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tanításában, II.
346. Az elragadtatás imája a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tanításában, III.

 

d) A LÉLEK-RÖPTE IMA

347. A lélek-röpte imája a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tanításában

 

e) ISTEN A SZÍVÉRE ÖLELI A LELKET

348. Ragadd Szívedhez szívemet!

 

f) A SZÍV ÉDES BÉKÉJE ÉS UJJONGÁSA

349. Az elragadtatás gyümölcse, I. Édes béke, ott – nálad!
350. Az elragadtatás gyümölcse, II. A szív ujjongása és öröme Nálad

 


IX. AZ ISTENNEL VALÓ ELJEGYZÉS IMÁJA

a) A LÉLEKMENYASSZONY VÁGYA

351. Miről álmodik a lány?
352. Szeretném átölelni Istent, szeretném, hogy átöleljen Isten!
353. Szeretném, ha otthon lehetnék nálad, mert egyre jobban vonzol magadhoz.

 

b) ISTEN ELJEGYZI ÉS LEFOGLALJA MAGÁNAK A LELKET

354. Isten eljegyzi a lelket magának örökre

 

c) AZ ISTENI VŐLEGÉNY ÉS A LÉLEK-MENYASSZONY EGYMÁS IRÁNTI ÖRÖME

355. Az egymásnak valóság kölcsönös öröme
356. Növekedés a kölcsönös ismeretben, szeretetben és az egymás utáni vágyban
357. Jézus eljegyzi jegyesének Alexandriai és Sienai Szent Katalint
358. A lelki eljegyzés imája Clairvaux-i Szent Bernát tanításában, I.
359. A lelki eljegyzés imája Clairvaux-i Szent Bernát tanításában, II.
360. A lelki eljegyzés élménye Assisi Szent Kláránál és Prágai Szent Ágnesnél
361. A lelki eljegyzés élménye Cortonai Szent Margitnál és Battistina Vernazzá-nál
362. Az eljegyzés imája a Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz tanításában
363. A Jézusról nevezett Avilai Szent Teréz magyarázata az Énekek énekéről (1, 1)
364. A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz magyarázata az Énekek énekéről (1, 4)
365. Az eljegyzés imája Keresztes Szent Jánosnak A szellemi páros ének című műve alapján
366. A lélek-menyasszony vágyakozása az Istenben való életre
367. A lélek-menyasszony az isteni Vőlegény szeretetébe kíván belemerülni
368. A lélek-menyasszony vágyára az Úr válaszol
369. Az eljegyzési egyesülés imájában a lélek-menyasszony az isteni Vőlegényt különböző képekkel szemlélteti
370. A lélek-menyasszony az erények rózsakoszorúját adja ajándékba isteni Jegyesének
371. A lélek-menyasszony a Szentlelket kéri, hogy növelje benne az isteni Jegyes iránti szeretetet
372. A lélek-menyasszony azt szeretné, hogy az érzékek ne zavarják őt, amikor az isteni Vőlegény közli magát vele
373. A lélek-menyasszony kéri: az isteni Vőlegény egészen szellemi módon közölje vele magát
374. Isten eljegyzi magának az egész emberiséget
375. Jézus a „Vérvőlegény”, aki a vére által szerezte meg magának a választott menyasszonyát

 


X. AZ ISTENNEL VALÓ LELKI FRIGY, AZ EGYMÁSBAN LEVÉS, vagyis A SZERETETBEN ISTENNEL VALÓ TARTÓS EGYESÜLÉS IMÁJA

a) AZ EMBER MÁR TUDJA: EGY LETT A VÉGTELEN ISTENNEL

376. A misztikus megismerés

 

b) ISTEN A HÁZÁBA VEZETI A LELKET

377. Házadba hívtál engem, Uram!
378. Házadba vezettél, Uram!

 

c) ISTEN BEFOGADJA HÁZÁBA A LELKET

379. Házadba fogadsz engem, Uram!

 

d) ISTEN MAGÁNÁL TARTJA A LÉLEK-MENYASSZONYT

380. Magadnál tartottál, Uram!

 

e) ISTEN MEGÉRINTI A LELKET

381. Az isteni érintés
382. Hogyan fogadja a lélek-menyasszony a Szentháromság Személyeitől jövő isteni érintéseket?

 

f) A LELKI FRIGY

383. A lelki házasság imája A Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tanításában
384. A lelki házasság imájának fokozatai
385. Az átalakító egyesülés, vagyis az Istennel való lelki frigy Keresztes Szent János szerint
386. Az isteni Vőlegény a virágos ágyba, vagyis önmagába zárja a lélek-menyasszonyt
387. Az isteni Vőlegény betölti a lélek-menyasszonyt a Szentlélek balzsamával
388. A lélek-menyasszony az isteni Vőlegénynek a szeretetét issza magába
389. Isten a lélek-menyasszonyt a keblére öleli, vagyis a szemlélődő imában Isten önmagáról misztikus ismeretet önt a lélekbe, amikor is a lélek tudja, hogy isteni Ura a szeretetben neki ajándékozta önmagát

 

g) MAGADBA ÖLELTED A LELKEMET

390. A lélek-menyasszony magába öleli isteni Urát
391. Isten magába öleli a lélek-menyasszonyt
392. A lelki mézeshetek imaszakasza
393. Ő az enyém, és én az övé vagyok

 

h) AZ EGYMÁSBAN LEVÉS IMÁJA

394. Az egymásban levés öröme
395. Kölcsönös örömujjongás egymásban
396. Kezem a Kezedben, Uram
397. Kezedet Te is az én kezembe tetted, Uram!
398. Mosolyogj rá Uradra, és fogadd be az ő mosolyát!
399. Szívem a szívedben
400. Tűz a Tűzben
401. Életem a te Életedben

 

f) ISTEN ÖNKÖZLÉSE

402. Önmagaddal betöltöttél
403. Az egymásban levés gyönyörűsége

 

j) A kölcsönös szeretet kiteljesedettsége. „És most jöjj, és szeressük egymást!”

404. És most jöjj! I.
405. És most jöjj, és szeressük egymást! II.

 

k) AZ ÁTALAKÍTÓ EGYESÜLÉS: A LELKI FRIGY KITELJESEDÉSE

406. Az átalakító egyesülés teológiai megközelítése
407. Az átalakító egyesülés imájának mibenléte a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tanításában.
408. Az átmeneti lelki egyesülés és a lelki házasság közötti különbség a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tanításában
409. Az átalakító egyesülés, vagyis a lelki házasság hatásai a Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz tanításában
410. A lélek-menyasszony egyetlen dolga szolgálni és szeretni isteni Urát
411. A lélek-menyasszony mindent elveszít, csakhogy megnyerje lelke Urát
412. A lélek-menyasszony és az isteni Vőlegény kölcsönösen gyönyörködnek egymás lelki kincseiben, mint egy szép virágkoszorúban
413. Az isteni Vőlegényt és a lélek-menyasszonyt foglyul ejti az egymás iránti szeretetük, amelyet gyönyörködve szemlélnek
414. A lélek-menyasszony tudja, hogy szépségét isteni Ura szeretetének köszönheti
415. Jézus azt akarja: választottja ott legyen vele Nagycsütörtökön is a bűntől való megváltás művében, a lélek-menyasszony pedig ott látja magát isteni Ura oldalán, és azt óhajtja, hogy szépsége mindinkább növekedjék Urának szerető tekintete által
416. Az isteni Vőlegény gyönyörködve tekint arájára, akit végre megtalált, és magasztalja annak szépségét
417. Az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony boldog magánya a lelki nász áhítatában teljesedik ki
418. A lélek-menyasszony egészen Istennél van, vele eggyé lett, belemerült isteni Urába
419. Az isteni Vőlegény ajándékokat hoz a lélek-menyasszonynak
420. Az isteni Vőlegény további ajándékokkal halmozza el választottját
421. Az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony titokzatos egyesülése
422. A lélek-menyasszony olyan ember, akinek Isten lett a legfontosabb, és akit egészen lefoglalt magának az Úr!
423. Boldogok, akik meghívást kaptak a Bárány menyegzőjére
424. Aki az Úrral egyesül, egy lélek ővele (1 Kor 6, 17)
425. Szereteted lángolása betöltötte a lelkemet
426. „Uram, én olyan boldog vagyok veled!” Az Úr így válaszol: „Kicsi választottam, és is gyönyörűségemet találom benned!”

 

l) Isten közli magát egyszülött Fia választottjával a Szentlélekben

427. Részesedés Isten szentháromságos életében már itt a földön

 


XI. AZ EGYÜTTSZERETÉS (AZ EGYÜTTMUNKÁLKODÁS/EGYÜTTSZENVEDÉS) IMÁJA

a) „AZ ATYA SZERETI A FIÚT, ÉS MINDENT AZ Ő KEZÉBE ADOTT” (Jn 3, 34. 35)

428. Isten az ő üdvözítő tetteiben részesíti az ő választottját
429. Az üdvtörténet legnagyobb mozgató ereje a szeretet
430. Az Atya szereti a Fiút, és mindent átadott neki (vö. Jn 3, 34. 35)
431. Gyermekeink, akik a földön vagytok, szeretünk benneteket, mondja a lélek-menyasszony

 

b) A FIÚ EGYÜTTMŰKÖDIK A LÉLEK-MENYASSZONNYAL SZERETETE KIÁRASZTÁSÁBAN

432. A lélek-menyasszony az Egyszülött Fiúval szereti az embertestvéreket
433. Az egyszülött Fiú a lélek-menyasszonnyal örvendezteti meg testvéreit
434. Az isteni Vőlegény és a lélek-menyasszony mondja: Szeressük együtt őket!
435. A lélek-menyasszony övéivel együtt mondja: „Te lettél a mi életünk és boldogságunk”

 

c) A SZENTLÉLEK EGYÜTTMŰKÖDIK A LÉLEK-MENYASSZONNYAL SZERETETE KIÁRASZTÁSÁBAN

436. Isten nem adja szűkösen a Szentlelket (Jn 3, 34)
437 A lélek-menyasszony Krisztus Lelkével betöltődve fordul az Atyához és az embertestvérekhez
438. A lélek-menyasszony testvéreit is átjárja Krisztusnak a Lelkülete
439. Isten szeretete beleáradt szívünkbe a nekünk ajándékozott Szentlélek által (Róm 5, 5)
440. A lélek-menyasszony jutalma: Részesedés Isten üdvözítő tervében
441. A lélek-menyasszony részesedik a Fiú üdvözítő és a Szentlélek megszentelő tevékenységében

 

d) A SZENTHÁROMSÁGOS ÉLET KIÁRADÁSÁBAN IS RÉSZESEDIK A LÉLEK-MENYASSZONY

442. A lélek-menyasszony a felebaráti szeretet gyakorlásával is törekszik arra, hogy kimutassa isteni Ura iránti szeretetét

 

e) A LÉLEK-MENYASSZONY AZ EGYHÁZBAN ISTENNEL EGYÜTT SZERETI ÉS SZOLGÁLJA EMBERTÁRSAIT

443. A lélek-menyasszony Istennel együtt szereti és szolgálja embertársait I. Isten Fia leszállt a földi tájakra
444. A lélek-menyasszony Istennel együtt szereti és szolgálja embertársait II. Isteni Ura iránti szeretetből tevékenykedik az emberek üdvösségéért
445. A lélek-menyasszony Istennel együtt szereti és szolgálja embertársait III. A lélekmenyasszony hirdetni akarja isteni Ura irgalmát testvérei előtt
446. A lélek-menyasszony Istennel együtt szereti és szolgálja embertestvéreit IV. Kiválasztottságotokat jócselekedetekkel biztosítsátok!
447. A lélek-menyasszony Istennel együtt szereti és szolgálja embertestvéreit V. Istentől tanuljuk, hogy szeressük egymást!

 

f) CONTEMPLARI, ET CONTEMPLATA ALIIS TRADERE

448. Szemlélődni, és a szemlélődés kincseit másoknak átadni

 

g) AZ EGYÜTTAPOSTOLKODÁS IMÁJA

449. A lélek-menyasszony együtt tevékenykedik Isteni Urával
450. Az együttapostolkodás az örömhír hirdetése által
451. Az együttapostolkodás a Szentlélek vezetésével
452. Az együttszenvedés imája
453. Az együttszenvedés Isten dicsőítésére szolgál
454. Az együttszenvedés Krisztussal egyesít
455. Föltekintenek arra, akit keresztülszúrtak
456. Együttimádkozás Jézussal, a főpappal
457. A lélek-menyasszony együtt uralkodik isteni Urával

 

h) AZ EGYÜTTSZERETÉS IMÁJA

458. Szent sebeidbe rejts el minket!
459. A lélek-menyasszony a mennyei Atya megdicsőítését látja és szereti Jézus szenvedésében és kereszthalálában
460. A lélek-menyasszony Isteni Urával együtt vállalja az engesztelést és az elégtételt
461. A lélek-menyasszony együtt viseli Isteni Urával az elítéltetést és a keresztrefeszíttetést
462. A lélek-menyasszony Isten bölcsességére ismer a kereszt botrányában

 


XII. A SZENTHÁROMSÁGOS EGY ISTENNEL VALÓ VÉGLEGES EGYESÜLÉS IMAÁLLAPOTA

a) A LÉLEK-MENYASSZONY MENNYEI ÉLETE

463. Krisztus felment a mennybe
464. Az isteni Vőlegény a lélek-menyasszonyt a mennyei hazába hívja
465. A lélek-menyasszony az ő boldogságában meg fogja ismerni Istenember magasztos titkait
466. Az isteni Jegyes megajándékozza a lélek-menyasszonyt az Ő szeretetével, és arra tanítja, hogy úgy szeresse Őt, amint Isten szereti őt
467. A lélek-menyasszony a mennyei boldogságban isteni Urához hasonul a szeretetben való egyesülés révén
468 Az isteni Vőlegény a lélek-menyasszonyt a lelki házasság mennyei dicsőséges állapotába vezeti
469. A lélek-menyasszony egyre jobban megismeri Isten tervét a mennyországról
470. Isten még több ismeretet ad a lélek-menyasszonynak a mennyei hazáról

 

b) A BOLDOGÍTÓ SZÍNELÁTÁS IMÁJA ÖRÖK RÉSZESEDÉS ISTEN SZENTHÁROMSÁGOS ÉLETÉBEN (ATYA), BOLDOGSÁGÁBAN (FIÚ) ÉS SZERETETÉBEN (SZENTLÉLEK)

471. A mennyei élet: Részesedés az Atya ismeretében
472. A mennyei élet a mennyei Atya szemlélése
473. Isteni dicsőség részesei
474. Részesedés a Fiú dicsőségében
475. A színelátás gyönyörűsége
476. A Szentlélek a szent Szeretet a mennyországban is
477. A lélek gyönyörűsége a mennyországban a Szentháromság
478. Isten hajléka a mennyország
479. A lélek-menyasszony részesedik Isten örök nyugodalmában

 

c) A SZŰZANYA ÉS A SZENTEK ÉLETE A MENNYBEN

480. A mennybe felvett Szűzanya mutatja, hogy milyen lesz a mi mennyei életünk
481. A lélek-menyasszony részt vesz a mennybe felvett Szűzanya közbenjárói szerepében
482. A mennyországba felvett Szűzanya példaképünk a keresztény misztika útjain
483. A lélek-menyasszony angyalok boldog társa a mennyei Atya szemléletében

 

d) ISTEN ÜDVÖZÍTŐ SZERETETÉNEK KITELJESEDÉSE

484. Szenteknek boldog társa
485. Minden kegyelem
486. A kegyelem Isten önmagát ajándékozó szeretete
487. A kegyelem szó jelentése
488. A kegyelem fajai
489. Jézus minden embert megváltott
490. Isten egyetemes üdvözítő akarata
491. Az üdvözüléshez szükséges kegyelmek kiosztása
492. Mi módon érvényesíti Isten az úgynevezett hitetlenek üdvözítésére irányuló szándékát?
493. Isten szereti az embereket
494. Isten szereti az iszlám-hívő vallásos embereket is
495. Jézus szereti az ő zsidó népét is
496. A kérdés történelmi gyökerei
497. Isten az üdvösséget mindenkinek felkínálja, és az ember el is éri azt Isten üdvözítő akarata a tér és idő minden emberére kiterjed